Portfolio 2018

 • Voor de baggerwerkzaamheden op de Wielingen (tussen Vlissingen en de Belgische grens) heeft Stek-GHE geassisteerd in de project survey.

 

 • Ten behoeve van het project: ‘Depot Hollands Diep’ verzorgt Stek-GHE het verwerken van de deformatiemetingen naar rapportage binnen het kwaliteitssysteem van het project.

 

 • Voor TSHD Amazone heeft Stek-GHE de in Duitsland benodigde brandstofmeters geïnterfaced in het monitoringsysteem (Teledyne-PDS) zodat het verbruik gemonitord kan worden. Voor interne analyses kan op deze manier het baggerproces gecombineerd met de brandstofverbruik metingen gerapporteerd worden. Hierdoor kan het proces nog beter gevolgd en waar nodig verbeterd worden

 

 • Ook voor TSHD van de Graaf sr heeft Stek-GHE de in Duitsland benodigde brandstofmeters geïnterfaced in het monitoringsysteem (Teledyne-PDS) zodat het verbruik gemonitord kan worden. Voor interne analyses kan op deze manier het baggerproces gecombineerd met de brandstofverbruik metingen gerapporteerd worden. Hierdoor kan het proces nog beter gevolgd en waar nodig verbeterd worden

 

 • Voor MKS Rival is een poliep 3D gemodelleerd zodat de bediening door machinist getoond wordt op het monitoringsysteem. Hierdoor kunnen de werkzaamheden gemonitord worden en kan de bemanning hun werkzaamheden nauwkeurig uitvoeren. Aan de hand van foto’s en specifiek gevraagde metingen via de bemanning is er een 3D CAD model gegenereerd en in de software geimporteerd

 

 • Baggerbedrijf De Boer heeft eind 2018 een nieuwe hopper aangeschaft: TSHD Parana. De oude monitioringsystemen zijn ontmanteld en de aanwezige sensoren zijn gecontroleerd. Alle maatgevende dimensies zijn nauwkeurig ingemeten, de benodigde tabellen gecontroleerd, sensoren getest, gemodificeerd en geïnterfaced, software geconfigureerd en een rapportage opgesteld.

 

 • Om het systeem en de meetresultaten van het onlangs in gebruik genomen, nieuwe meetvaartuig ‘ms Harmonie’ van North Sea Port te toetsen op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voert Stek-GHE jaarlijks een acceptatietest conform eisen Rijkswaterstaat NL-norm A uit. Hierdoor wordt het systeem getoetst aan de laatste normering en worden eventuele systeemfouten opgemerkt en verholpen.
 • Stek-GHE verwerkt regelmatig de ingewonnen data (door de meetvaartuigen van North Sea Ports) tot gewenste eindprodukten. Dit kunnen bathymetrische kaartens zijn tot speciale kaarten waarin door Stek-GHE gemaakte 3d modellen gebruikt worden voor bijvoorbeeld stabiliteits analyses van kademuren
 • Voor monitoring van de verdieping vaargeul Wielingen tussen Vlissingen en de Belgische grens heeft Stek-GHE geassisteerd bij de eerste bathymetrische monitoringsmeting met het nieuwe vaartuig van North Sea Port ‘ms Harmonie’ om de bemanning te assisteren met de opnameprocedure welke toegepast moet worden bij de opnamen van de vaargeul. Gezien het levendige karakter van het meetgebied is de bemanning geattendeerd op lastige meetlokaties in de vaargeul. Onder invloed van de wisselwerking van het brakke water uit de Schelde  met het zoute water van de Noordzee moet er vaak een geluidsnelheid gemeten worden met de Sound Velocity Probe (SVP).

 

 • Voor NorthSeaPort voert Stek-GHE aan boord van het meetvaartuigen van NorthSeaport ‘ms Harmonie’ en ‘ms HT1’ de opnamen, de dataverwerking (bathymetrie en objectdetectie) en rapportage van de havens in Gent uit.

 

 • In de havens van Gent nabij Arcelor Mittal bevinden zich woelkamers welke in verbinding staan met het kanaal Terneuzen-Gent. Om de huidige situatie van de taluds in de woelkamers in kaart te brengen heeft Stek-GHE onderzoek uitgevoerd hoe de taluds binnen de woelkamers gemeten kunnen worden. Door de stand van de multibeam transducer aan te passen op meetvaartuig ms HT1 zullen de taluds gemeten kunnen worden in 2019. Wordt vervolgd in de portfolio 2019!

 

 • Voor de mobilisatie van een monitoringsysteem op een hydraulische graafmachine (Caterpillar 6015B) heeft Stek-GHE de presentatie, configuratie en kalibratie werkzaamheden uitgevoerd.
 • Voor de mobilisatie van een monitoringsysteem op een hydraulische graafmachine (Komatsu PLC210) heeft Stek-GHE de presentatie, configuratie en kalibratie werkzaamheden uitgevoerd. Speciaal voor het project gemaakt materieel, om kabels te begeleiden en de ligging van de kabel vast te leggen, is ingemeten en in 3D (CAD) gevisualiseerd.

 

Voor baggerwerkzaamheden bij de werf van IHC lokatie Krimpen a/d IJssel heeft Stek-GHE geassisteerd in de project survey

 

 • Om de bemanning van TSHD Scald te ondersteunen in het gebruik van hun monitoringsysteem (Teledyne PDS) verzorgt Stek-GHE regelmatig instructie aan boord. Voor de bemanning verzorgt Stek-GHE handreikingen om veel voorkomende werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Aan Faasse bv wordt advies gegeven om het systeem volledig en efficiënt te gebruiken.

 • Voor een project op de Westerschelde heeft Stek-GHE de benodigde sproeinstallatie in CAD getekend en op beeld gezet.  Voor de positionering zijn CAD tekeningen gemaakt om de werklokatie te visualiseren zodat de bemanning het werk goed kunnen uitvoeren.

 

Voor BoutenGeotron verzorgt Stek-GHE het kwaliteitsplan en de begeleiding van de surveyafdeling. Hierbij wordt een compleet kwaliteitsplan survey geleverd met bijbehorende (op maat gemaakte) procedures en invulformulieren. Om het nieuw gebouwde vaartuig voor te bereiden om metingen conform RWS NL Norm A te kunnen uitvoeren is het beoogde meetsysteem getoetst met behulp van AMUST en zijn de vereiste nauwkeurigheden van inmetingen en controles berekend en vastgelegd.

 

Voor een project in Duitsland van Abeko heeft Stek-GHE het kraanponton gemobiliseerd en support geleverd aan de project surveyors van de opdrachtgever van Abeko. Opdracht omvatte het installeren van de nodige apparatuur, het kalibreren van het monitoringsysteem en het verzorgen van de acceptatietest met de klant van Abeko. Voor de project surveyor van de klant heeft Stek-GHE een on site training gegeven en een ‘How To…’ handleiding verzorgt waarin de gebruikers op het project de software en het systeem stap voor stap wordt uitgelegd.

 

Al sinds de start van Stek-GHE is er contact geweest met botenbouwer DutchWorkboats om samen te werken. Beide bedrijven vullen elkaar aan en door de goede onderlinge verstandhouding begint de samenwerking meer vorm te krijgen. Door ons in te schakelen kunnen we een compleet pakket aanbieden: een robuust, snel en compleet vaartuig ingericht met de benodigde apparatuur en hydrografische survey diensten om uw projecten te ondersteunen. Zie ook de website van DWB: http://www.dutchworkboats.com of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.